Vi har semesterstängt v.31 & v. 32 (29/7 – 9/8)

Försäljningsvillkor

Villkor

1. Tillämplighet

Dessa leveransbestämmelser gäller all försäljning från ACCESSiQ AB gentemot köpare, om inte annat skriftligen avtalats mellan parterna.

2. Uppgifter om produkter mm.

Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, prestanda, pris, tekniska och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär annonser, bildmaterial och prislistor är ungefärliga. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån köpeavtal uttryckligen hänvisar till dem.

3. Priser

Alla lämnade priser avser svenska kronor, SEK och gäller exklusive mervärdesskatt. Priserna inkluderar normal produktförpackning. Emballage därutöver, såsom pallar, pallkragar och liknande är ej inkluderat i priserna, om inte det särskilt angivits. Alla priser gäller tills vidare och kan ändras utan föregående avisering. Lämnade anbud gäller 1 månad om inte annat särskilt angivits.

4. Leveransvillkor

Vid order överstigande 5 000 SEK fraktfritt. För order understigande 5 000 SEK samt på stamkabel debiteras alltid frakt á 150 SEK. För material som packats på pall, tas för varje EUR-pall ut en avgift enligt p.ö.s. prislista. På ordererkännande angiven leveransdag anges den dag då godset ska lämna AccessiQ AB. Eventuell försening ger köparen ingen rätt till skadestånd i någon form, såvida inte särskild överenskommelse träffats om detta. Expeditionsavgift = 0 SEK, Faktureringsavgift = SEK. Speciella villkor vid kabelförsäljning:
Angivna priser på kabel gäller hela trummor. Avmätt kabel debiteras med nettopris +15%. Minsta längd är 100 m.

5. Betalningsvillkor

Kredit lämnas efter sedvanlig kreditprövning, normalt 30 dagar netto, kreditbeloppets storlek bedöms för varje enskild kund. I annat fall sker betalning mot efterkrav. Vid försenad betalning tillämpas dröjsmålsränta, vars storlek ACCESSiQ AB skall informera om på ordererkännande eller faktura.

6. Äganderättförbehåll

Om det kan antagas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser gentemot ACCESSiQ AB, har ACCESSiQ AB rätt att återta sådant gods som fortfarande lagligen kan återtas. Äganderätten till levererade varor kvarstår hos ACCESSiQ AB tills dess full betalning erlagts.

7. Returer

Returer av levererat gods får endast ske efter ACCESSiQ AB´s godkännande korrekt ifylld blankett, vänligen se reklamationer & återköp. Returförsändelsen får ej beläggas med någon form av lösen utan hela fraktkostnaden ska betalas av köparen. Om returen förorsakats av felleverans eller annan felaktig åtgärd av ACCESSiQ AB, kommer ACCESSiQ AB dels att återbetala fraktkostnaderna och dels ersätta returnerade varor med ny leverans alternativt kreditera dem enligt motsvarande faktura. Vid returer skall av godkänd blankett bifogas där det klart framgå anledningen till reklamationen samt av oss erhållit referensnummer.

Vid andra av ACCESSiQ AB godkända returer krediteras fakturabeloppet minus avdrag för kostnader (normalt 20%).

8. Hävning av köp

Köparen har rätt att häva köp endast om ACCESSiQ AB överskrider avtalat leveransdatum, under förutsättning att köparen skriftligen påtalat leveransförseningen och ACCESSiQ AB inte inom 20 arbetsdagar därefter levererat godset. Om anledningen till förseningen är sådan som beskrivits under punkt 10 har köparen dock ej rätt att häva köpet.

9. Garanti

Om en produkt inom två år efter ACCESSiQ AB´s fakturadatum befinnes vara behäftad med konstruktions- och/eller fabrikationsfel har köparen rätt att sända tillbaka produkten till ACCESSiQ AB för att på ACCESSiQ AB´s bekostnad få produkten reparerad eller utbytt mot motsvarande felfri produkt. Köparen står för fraktkostnaderna från köparen till ACCESSiQ AB medan ACCESSiQ AB står för fraktkostnaderna från ACCESSiQ AB till köparen. ACCESSiQ AB´s garantiansvar omfattar inga som helst följdkostnader.

10. Force majeure

Om ACCESSiQ AB p g a arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner el-ler annan liknande händelse som står utanför ACCESSiQ AB´s kontroll förhindras att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet befrias ACCESSiQ AB från dessa förpliktelser.

11. Tvist

Tvist med anledning av avtalet och allt som har samband med det ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Därest sådan förhandling inte kommer till stånd eller leder till någon överenskommelse äger part rätt att föra talan inför svensk domstol.